System finansowania

Wybierz mądrze, wybierz dobrą Energię!

Największą korzyścią jest połączenie wielu systemów

 • Dzięki temu można z instalacji PV zapewnić tak wysoką nadwyżkę produkcji nad zużyciem aby zachować „zerowy” bilans kosztów.
 • Nie każdy jednak ma możliwośd przeprowadzenia tak dużej, całościowej inwestycji obejmującej wszystkie systemy, jednak stosując nasze systemy finansowania nie ma potrzeby mrożenia własnych środków.

Finansowanie PPP

 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne w formule ESCO – Zamawiający wybiera w drodze negocjacji partnera do wieloletniej realizacji PPP, który finansuje inwestycję i rozlicza ją z uzyskanych w trakcie realizacji oszczędności, każdorazowo zdając z tego raport i bilansując wpływy i koszty.
 • Zaleta – nie wchodzi w obciążenia JST, do zadłużenia Gminy, i pozwala dokonad inwestycji w zwiększonym zakresie.
 • Wady: JST do zakooczenia PPP nie jest właścicielem infrastruktury; dodatkowe koszty obsługi naliczane co miesiąc; nieznany całkowity okres rozliczenia (ustala się tylko górną granicę); nieznana z góry całkowita wartości inwestycji z kosztami obsługi (zmienne stopy procentowe, różne dodatkowe koszty); długi okres doprowadzenia do umowy – przeciętnie 12-24 miesiące od rozpoczęcia negocjacji przez gminę

Finansowanie ESCO

 • Przetarg na dostawę w formule ESCO – w firmę ESCO wciela się Wykonawca, który finansuje zarówno dostawę jak i montaż opraw, ogrzewania czy instalacji PV: całość inwestycji jest rozliczana z oszczędności wynikających zarówno ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej, jak i radykalnie zmniejszonych kosztów eksploatacyjnych i serwisowo-konserwacyjnych; rozliczenia odbywają się w z góry określony sposób – miesięcznie, kwartalnie lub w innych okresach.
 • W przypadku zastosowania formuły ESCO jednostka samorządu terytorialnego nie czyni bieżących oszczędności z tytułu przeprowadzonej inwestycji: w ramach kwoty przeznaczanej dotychczas na utrzymanie oświetlenia finansowane są zmniejszone koszty zakupu energii elektrycznej, a pozostałość jest przeznaczana na spłatę inwestycji; zazwyczaj do końca okresu rozliczenia inwestycji JST nie jest jej właścicielem, tylko strona umowy. Nieznany w związku z tym jest czasokres umowy.

Finansowanie TPF

 • Przetarg na dostawę w formule TPF – stroną trzecią zazwyczaj jest Wykonawca, który finansuje zarówno dostawę jak i montaż opraw; całość inwestycji jest rozliczana z oszczędności wynikających zarówno ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej, jak i radykalnie zmniejszonych kosztów eksploatacyjnych i serwisowo-konserwacyjnych; rozliczenia odbywają się w z góry określony sposób – miesięcznie, kwartalnie lub w innych uzgodnionych okresach.
 • Przy zastosowaniu formuły TPF JST od początku jest właścicielem inwestycji, jedynie jej spłata następuje w ratach i to w wysokościach z góry określonych – pozwala to na uzyskanie bieżących oszczędności od pierwszego dnia po zakończeniu i odebraniu inwestycji oraz na rozsądne planowanie budżetu JST – to dana JST w warunkach przetargowych określa zakładany poziom finansowego zaangażowania. Okres finansowania i wartość wszystkich kosztów jest znana z góry, w momencie podpisania umowy.
 • Formuła TPF z wykupem wierzytelności – po wykonaniu i odbiorze inwestycji, Wykonawca wystawia fakturę wraz z harmonogramem płatności; Zamawiający ją akceptuje, i wówczas Wykonawca udaje się z fakturą i harmonogramem płatności zaakceptowanym przez Zamawiającego do banku celem podpisania trójstronnej umowy cesji wierzytelności wynikającej z tej faktury. Wykonawca na mocy tej umowy otrzymuje z banku kwotę faktury pomniejszoną o koszty finansowania inwestycji w okresie spłaty, a Zamawiający spłaca tę fakturę w ustalonych w harmonogramie ratach do banku zamiast do Wykonawcy. Wysokość i ilość rat się nie zmienia. Rozliczenia odbywają się w z góry określony sposób – miesięcznie, kwartalnie lub w innych okresach.
 • Oczywiście, Wykonawca wcześniej uzgadnia z bankiem sposób i wartośd finansowania w danym okresie

Formuły ESCO oraz TPF można również zastosować w przypadku tych jednostek samorządowych, które znacząco zbliżają się do progu dopuszczalnego zadłużenia JST, i w związku z tym nie mogą ogłosić ani zrealizowad żadnego przetargu inwestycyjnego, który w dłuższej perspektywie czasowej wpływa negatywnie na poziom zadłużenia JST.

Formuły ESCO oraz TPF przy zadłużeniu Gminy: W takich przypadkach możliwe są przetargi na dostawę usługi wraz z częściową modernizacją (zgodnie z Ustawą o finansach publicznych maksymalnie do 5 lat), lub przetarg z opcją wykupu wierzytelności przez bank lub instytucję finansową – nie wchodzą one do zadłużenia Gminy (wskaźników zadłużenia), są jedynie widoczne w WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Przykładowe finansowanie w formule TPF:

 • Wartość inwestycji: 1.300.000 PLN netto
 • Oszczędność roczna: 300.000 PLN netto
 • Roczna rata spłaty: 250.000 PLN netto przez okres około 6 lat
 • Roczna oszczędność: 50.000 PLN netto
 • Oprocentowanie stałe w okresie spłaty inwestycji – brak zagrożenia zwiększenia raty i przewyższenia kwoty oszczędności.
 • Dzięki z góry znanej wysokości raty JST łatwo planuje wydatki na spłatę inwestycji oraz wydatki na bieżącą obsługę oświetlenia
 • Wysokość oprocentowania (według ofert banków) w okresie od 3 do 12 lat spłaty inwestycji – od 4,2% do 6,0% nominalnie
 • Wysokość rzeczywista oprocentowania: od 2,25% do 3,35% rocznie (RRSO)
 • Wartość finansowania zawarta jest w cenie ryczałtowej inwestycji – nie jest wyodrębniona i podlega podatkowi VAT

Podsumowanie

Dzięki finansowaniu, które spłacane jest z uzyskanych oszczędności, nasi klienci zyskują możliwośd inwestycji, która nie obciąża budżetu własnego przy dużych inwestycjach i pozwala przeprowadzić pełną modernizację zmierzającą do osiągnięcia „bilansu zerowego”. Rozwiązanie to poza uzyskaniem korzyści powoduje również zamrożenienie kosztów poprzez zamianę obciążeń kosztowych zależnych od rynku na obciążenia finansowe niezależne od rynkowej sytuacji energetycznej.

ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ I DBAĆ O ŚRODOWISKO

Umów się z doradcą na rozmowę

730 570 260

biuro@greensolarsystem.pl